ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

3.png6.png5.png6.png4.png1.png
Today1
Yesterday1
This week2
This month9
Total365641

Who Is Online

1
Online
Tuesday, 09 August 2022 18:00
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

Filter
Display # 
Title Hits
23 เมษยน 2562 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุโอปอ หิรัญจิรชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of pholosophy 482
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณบดีฯ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์.. 453
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณบดีฯ มอบช่อดอกไม้กับ นายธรรมรัต ไชยชาญสุข นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไปแลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัยสาขาวัสดุศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 437
การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๙.๓.๓ อาคาร ๒๙ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร 223
หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอ การเรียนการสอนแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อการขยายโอกาศทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการสู่โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 425
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 313
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พ.ท.ไตรภพ สมดี พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รวบรวมปัจจัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบ ผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจ 478
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ประจำปีการศึกษา 2561 301
7 กันยายน 2561 บริการวิชาการ ด้วยการออกแบบร้านค้า ทอฝัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา 300
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 252
12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 290
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 333
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ 558
26 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏโคราช ปลูกความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) 679
"26 ก.ค. 61 ฤกษ์มงคล หลอมรวมทุกดวงใจ ราชภัฏโคราชน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 348
24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561 ณ วัดโพธิ์ 332
15 - 17 กรกฎาคม 2561 โครงการ "พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)" 339
4-6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องดิน 281
4-6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม "พัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องดินมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเพิ่มสมรรถนะเชิงช่าง 296
18 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 352
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018).... 327
4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 307
23 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 342
13-16 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดนิทรรศการ “Space of Arch” ณ ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอลทเวนตี้วัน Terminal 21 341
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018) 341

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/