ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

3.png6.png3.png8.png5.png9.png
Today37
Yesterday57
This week305
This month1467
Total363859

Who Is Online

3
Online
Saturday, 25 June 2022 19:09
Powered by CoalaWeb
Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 - 2559 Written by sarawut.p 364
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาวิถีเห่งชีวิต ภาคปก 1/2558 Written by sarawut.p 583
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิช่หมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่1 และ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 Written by sarawut.p 980
เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/2558 Written by sarawut.p 593
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาพรวมของหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม พ.ศ.2558 – 30 เมษายน พ.ศ.2559) Written by sarawut.p 662
กำหนดการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 Written by sarawut.p 1840
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตราฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 Written by sarawut.p 1100
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ Written by sarawut.p 954
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 Written by sarawut.p 988
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร Written by sarawut.p 772
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 Written by sarawut.p 841
แบบฟอร์มการเขียนโครางการ (ปรับปรุง2557) Written by sarawut.p 1400
ลิงค์เวีบไซด์เดิม Written by sarawut.p 774
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิลคุณภาพภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Written by Super User 920
คู่มือ และ แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา Written by Super User 829
แผนการดำเนินการ Written by Super User 830
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ Written by Super User 900
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Written by Super User 1304

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/